Algemene Voorwaarden

Naar SGS SOLAR MONTAGE B.V. en SGS SOLAR CLEANING B.V. zal in het document verwezen worden als SGS.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door SGS gedane aanbiedingen en de tussen partijen gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op verbintenissen die uit de overeenkomsten voortvloeien.
 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Deze voorwaarden gelden in ieder geval in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend. Ook indien hier bijvoorbeeld een termijn van 30 dagen is genoemd.
 2. De van het aanbod deel uitmakende documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het eigendom van SGS. Zij mogen niet zonder haar toestemming worden gebruikt of openbaar worden gemaakt.
 3. Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaard, is hij verplicht om SGS terstond alle gegevens terug te geven.
 1. Indien het aanbod van SGS wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand nadat SGS de overeenkomst schriftelijk bevestigd of met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang maakt.
 2. SGS kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk te beginnen nadat zij alle vereisten documenten in haar bezit heeft alsmede het eventueel overeengekomen bedrag van aanbetaling heeft ontvangen (indien van toepassing).

 Annulering

  1. Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden.
  2. Indien SGS al kosten heeft gemaakt in verband met de opdracht mogen deze integraal aan de opdrachtgever worden doorberekend. Deze kosten bedragen minimaal € 250,00.
  3. Reeds geleverde of speciaal voor de opdrachtgever bestelde zaken worden niet retourgenomen, tenzij tussen partijen anders wordt overeengekomen en dienen volledig te worden betaald.
  4. Indien tot terugname wordt overgegaan is SGS gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname.

Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat SGS tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat SGS tijdig kan beschikken over energie voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden welke kosten voor zijn rekening komen.
 3. Indien de aanvang en de voortgang van het werk worden vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat SGS immer zijn werkplek kan bereiken alsmede zijn werkzaamheden op een goede manier kan uitvoeren.
 5. De opdrachtgever draagt het risico:
 • van verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd;
 • voor schade veroorzaakt door gebreken van zaken die van hem afkomstig zijn of door haar bij derden zijn betrokken;
 • voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door haar verstrekte bescheiden;
 • voor schade die te wijten is aan de door haar voorgeschreven hulppersonen, en;
 • voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen;
 1. De opdrachtgever vrijwaart SGS voor alle aansprakelijkheden van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op eigendomsrechten.
 2. De opdrachtgever staat SGS toe naamsaanduidingen op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

 

Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de door SGS ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren, die niet in verband staan met het overeengekomen werk.

 

Verrichtingen van meer- en minderwerk

 1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van:
 • bestekswijzigingen;
 • afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
 1. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
 2. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van SGS op verrekening daarvan onverlet.

 

Kostenverhogende omstandigheden

 1. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan SGS worden verrekend als meerwerk.

 

Overmacht

 1. In het geval van overmacht is SGS bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, de werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
 2. Alle tot dan toe door SGS gemaakte kosten worden terstond volledig opeisbaar.
 3. Met overmacht wordt bedoeld alle omstandigheden waarmee SGS bij het sluiten van de omstandigheden redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die hij ook niet kende.

 

Oplevering

 1. De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. De termijnen van nakoming worden bij benadering opgegeven, zodat bij overschrijding SGS in gebreke dient te worden gesteld. Het verzuim zal nimmer recht geven op schadevergoeding dan wel op ontbinding van de overeenkomst.
 2. SGS heeft het recht de termijn van oplevering vooruit te schuiven indien de opdrachtgever niet tijdig alle voor de uitvoering vereiste gegevens zijn verstrekt.
 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd hetzij wanneer:
 • SGS aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk deugdelijk is verricht en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
 • uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat SGS aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk deugdelijk is verricht en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden, en/of;
 • door ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever.

 

Reclame

 1. Reclames dienen door de opdrachtgever per aangetekend schrijven dan wel per deurwaardersexploot aan SGS te geschieden binnen 8 dagen na het ontstaan van een klacht.
 2. Door SGS geleverde zaken dienen eveneens binnen 8 dagen te worden geretourneerd onder opgave van redenen.
 3. Indien zaken door SGS speciaal voor de opdrachtgever zijn besteld kunnen deze zaken niet worden geretourneerd.
 4. Aan het in behandeling nemen van klachten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Ontbinding

 1. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is SGS bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen indien de opdrachtgever:
 • surséance van betaling heeft aangevraagd;
 • in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
 • zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt;
 • getroffen wordt door beslagen gelegd door een derde ten laste van zijn bedrijf of hem/haar in privé; – in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voorzienbaar is dat hij/zij daarin zal tekortschieten.
 1. SGS is hierbij niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie.
 2. Alle vorderingen worden terstond ineens volledig opeisbaar.

Zekerheid

 1. SGS is gerechtigd om een aanbetaling te vragen voor de aan te schaffen materialen.

Prijzen

 1. Alle door SGS genoemde prijzen zijn exclusief BTW
 2. SGS behoudt zich het recht voor de prijzen – in het geval van onvoorziene omstandigheden – te allen tijde te mogen wijzigen en (ook zonder voorkennis) de werkzaamheden tegen de nieuwe prijzen uit te voeren. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan enorme prijsstijgingen van de door SGS te gebruiken materialen.

Betaling

 1. Betaling door de opdrachtgever geschiedt zoals tussen partijen is overeengekomen. SGS is gerechtigd om tussentijds te factureren in evenredigheid met de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
 2. Facturering van geleverde materialen zal direct na de levering plaatsvinden, tenzij partijen expliciet schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Betaling dient immer binnen 14 dagen na verzending van de facturen plaats te vinden.
 4. Betalingen dienen te geschieden volgens de wettelijke voorschriften. Betaling dient contant te geschieden dan wel per bankoverschrijving.
 5. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijnen is de opdrachtgever van rechtswege een rentepercentage verschuldigd aan SGS gelijk aan 15% per jaar over het gehele openstaande bedrag. Een nadere ingebrekestelling is daarbij niet vereist.
 6. Indien op enig moment bij SGS gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft SGS het recht alvorens (verder) te presteren van opdrachtgever vooruitbetaling te eisen of dat er deugdelijke zekerheid wordt gesteld voor het factuurbedrag.

Verzuim opdrachtgever

 1. Bij niet tijdige betaling raakt de opdrachtgever in verzuim en is SGS bevoegd de werkzaamheden alsmede garantie op te schorten, onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 2. Door de niet tijdige betaling van de oudste factuur komen hiermee alle andere openstaande facturen direct te vervallen, ook al is een betalingstermijn overeengekomen van bijvoorbeeld 14 dagen.
 3. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is SGS bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair bepaald op 15% over het verschuldigde bedrag inclusief rente. Daarnaast komen ook alle gerechtelijke kosten, inclusief beslagkosten, faillissementskosten, advocaatkosten, kosten deskundige en/of andere ingeschakelde derden etc. voor rekening van de opdrachtgever.
 1. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
 2. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in eerste instantie op de kosten, dan de rente en tenslotte op de oudste facturen.
 3. Indien er door een fout of nalatigheid van de klant geen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden behoudt SGS het recht voorrijkosten in rekening te brengen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. SGS blijft eigenaar van alle door haar aangeleverde zaken totdat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens haar heeft voldaan.
 2. Betaling door een derde die in de vordering van SGS wordt gesubrogeerd, zal niet leiden tot het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarde van voldoening van de verschuldigde prestatie.
 3. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken worden doorverkocht dienen de opbrengsten hiervan direct te worden aangewend ter betaling van de onderhavige facturen van SGS.
 4. SGS blijft, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, gerechtigd de geleverde zaken terug te vorderen.
 5. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van SGS. Opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.
 1. De garantie die SGS geeft op geleverde weken en/of diensten bedraagt een jaar tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De garantie op geleverde materialen is gelijk aan de garantie die de leveranciers van de desbetreffende onderdelen en materialen aan SGS verstrekken met een maximale garantietermijn van één jaar.
 3. Voorzover de levering van tweedehandse zaken is overeengekomen, wordt geen garantie verstrekt.
 4. Garantie wordt eerst verleend nadat alle openstaande facturen zijn voldaan alsmede aan alle andere verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst gevolg is gegeven.
 5. SGS zal binnen de garantieperiode zoveel mogelijk trachten om ontstane gebreken kosteloos te herstellen door middel van het herleveren of herstellen van de zaken casu quo het werk welke ernstige tekortkomingen vertonen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, zal een schadevergoeding worden uitgekeerd dan wel een soortgelijke zaak worden geleverd.
 6. Garantie wordt niet verstrekt op gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud, zelf aangebrachte verandering zonder toestemming van SGS, normale slijtage of gebreken of onjuist gebruik.
 7. De opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien hij SGS:
 • onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis stelt;
 • aannemelijk maakt dat de gebreken zijn toe te schrijven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van SGS;
 • alle medewerking verleend om de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.
 1. Gebrekkige en vervangen onderdelen worden eigendom van SGS.

Omvang van de schadevergoeding

 1. SGS is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde zaken of ontstaan door de geleverde zaken casu quo het verrichte werk voorzover deze zijn ontstaan door grove schuld van SGS of van hen die door SGS te werk zijn gesteld, op de aan haar opgedragen werkzaamheden, met dien verstande dat alleen in aanmerking komt die schade waartegen SGS verzekerd is, dan wel redelijkerwijs in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn.
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade en/of vervolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren.
 3. Aanspraken ten aanzien van schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel etc. zijn uitgesloten.
 4. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens SGS ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van twee jaren nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.
 5. Voorzover de verzekeringsmaatschappij van SGS in het onderhavige geval niet tot uitkering zal overgaan, wordt het aan de opdrachtgever te betalen bedrag gemaximeerd op een bedrag gelijk aan de tussen partijen overeengekomen contractsom.

Rechtskracht

 1. De voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van partijen geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. Mocht SGS een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst overdragen aan een derde, geeft de opdrachtgever hiervoor reeds bij voorbaat toestemming.

 

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten met SGS en de verbintenissen die hieruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. tenzij dwingende rechtelijke bepaling zich hiertegen verzetten wordt de rechtbank te ’s-Hertogenbosch als enige bevoegde rechter aangewezen om van een tussen partijen gerezen geschil kennis te nemen.

Adresgegevens:

De Amert 112
5462 GH  Veghel
info@sgssolarcleaning.nl
+31(0)73 720 0841

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag:

07.00 - 17.00u

Contact